Handler du med Videoservice A/S (herefter Videoservice) gælder følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser. Hvis der f.eks. indkøbes et projekt, vil de til enhver tid gældende ”Salgs- og Leveringsbetingelser for it-projekter leveret af Videoservice A/S” normalt have forrang for nærværende ”Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser”. Et projekt er kendetegnet ved, at leverancen har en grad af kompleksitet indeholdende eksempelvis produkter, installation, design, konfiguration, projektering, løbende servicering m.m. Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og Kundens almindelige betingelser, er nedennævnte betingelser gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 3A-it er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab. 


1. Aftalegrundlag

 1. Disse betingelser gælder ved erhvervsdrivendes bestillinger og køb hos ”Videoservice A/S, CVR 32337376, Ejby Industrivej 91, DK-2600 Glostrup”. Sammen med parternes købsaftale og 3A-its tilbud, ordrebekræftelse og faktura, udgør disse betingelser det fulde aftalegrundlag. Ved uoverensstemmelser i aftalegrundlaget, har Videoservices ordrebekræftelse, parternes købsaftale, og disse betingelser forrang i den nævnte rækkefølge.
 2. Videoservice accepterer alene eventuelle købsbetingelser fra Kunden, hvis Videoservice skriftligt har accepteret dette. Ved uoverensstemmelse mellem Videoservice og Kundens betingelser, har Videoservice  betingelser forrang.
 3. Videoservice tager forbehold for angivelser af fejlagtige priser på produkter oplyst på Videoservices webshop. Priser på produkter er således angivet uden forbindtlighed, jf. Aftalelovens § 9.
 4. Samtlige anskaffelser kategoriseres som Handelskøb, hvorfor Købelovens deklaratoriske bestemmelser er fraveget som følge af nærværende betingelser.
 5. Videoservice forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindeligt aftalte, såfremt Kunden skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Kunden, om produktet er fra den ene eller anden producent. Videoservice er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

2. Indgåelse af købsaftalen

 1. En ordre binder først Videoservice  når Kunden har modtaget en skriftlig eller elektronisk ordrebekræftelse. Afviger ordrebekræftelsen fra Kundens ordre, og vil Kunden ikke acceptere afvigelsen, skal Kunden straks og inden 5 dage, dog senest 3 dage før leveringsdagen, meddele dette skriftligt til Videoservice. I modsat fald gælder Videoservices ordrebekræftelse.
 2. Tilbud fra Videoservice er kun bindende for Videoservice ved modtagelse af overensstemmende accept fra Kunden inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse.
 3. En ordre optages til den på tidspunktet for Videoservices ordrebekræftelse gældende pris.
 4. Oplysninger fra Videoservice eller en af Videoservice  forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene vejledende og udgør ikke en egentlig tilsikring. Videoservice er uden ansvar for, at det leverede opfylder Kundens behov eller anvendelsesformål. Videoservice tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.
 5. Et tilbud eller en ordrebekræftelse fra Videoservice vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan Videoservice tilbagekalde/annullere det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger Kunden til at rejse krav af nogen art.


3. Omfang af ydelser

 1. Såfremt aftalen omfatter standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af Videoservice specifikt til Kunden, opnår Kunden en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger, licensaftaler, licensregler og lignende materiale. Kunden må ikke kopiere softwaren og/eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Videoservice. Såfremt Kunden foretager eller lader foretage ændringer i softwaren, bærer Kunden selv det fulde ansvar for ændringerne.
 2. Videoservice kan tilbyde Kunden at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af Videoservice til enhver tid gældende timesatser. Videoservice  installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.
 3. For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra Videoservice til Kunden, beregnes de hos Videoservice til enhver tid gældende timesatser. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.
 4. Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må Kunden kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Videoservice. I modsat fald beregner Videoservice serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster.
 5. Videoservices ydelse om licensrådgivning og assistance til software asset management er ikke forpligtende og ansvarspådragende for Videoservice  Det er til enhver tid Kundens ansvar at holde sig korrekt licenseret, og Videoservice kan ikke stilles til ansvar for, at Kunden enten har for få eller for mange licenser.


4. Levering

 1. Medmindre andet er aftalt, sker levering i rimelig tid efter aftaleindgåelsen af Videoservice eller Videoservice  leverandør. Videoservice kan foretage successiv levering og fakturering. Levering er sket, når Videoservice har afsendt varen eller meddelt Kunden, at varen står til Kundens rådighed. Kundens ønsker om ændringer eller tillægskøb kan forlænge den samlede leveringstid.
 2. Videoservice kan udskifte dele af en leverance med andre dele af samme kvalitet og art, når der er tale om leverancer, hvor udskiftningen sædvanligvis ikke er væsentlig for en kunde. Videoservice kan herudover foretage mindre ændringer i en leverance, hvor dette er praktisk eller teknisk nødvendigt.
 3. Videoservice kan tilbyde levering, montering og bortskaffelse mod betaling.


5. Priser

 1. Alle priser på shoppen og i ordrebekræftelsen er anført ekskl. moms. Grundet reglen om omvendt moms for IT produkter, vil momsgrundlaget først fremgå endeligt af fakturaen.
 2. Indtil levering er sket, kan Videoservice ændre priser som følge af ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter, fragt, forsikring og andet uden for Videoservice  kontrol. Forøges Videoservice  omkostninger som følge af Kundens forhold, kan Videoservice kræve godtgørelse herfor.
 3. Levering er gratis for ordrer over 1.500 kr., mens der beregnes et ekspeditions- og forsendelsesgebyr i Danmark på 49 kr. på ordrer under 1.500 kr. Ved særlige leverancer, kan gebyret være højere end angivet, ligesom miljøtillæg kan forekomme ved palleleverancer.


6. Betaling og forrentning

 1. Medmindre andet aftales, sker betaling ved ordreafgivelsen. Kreditgivning kræver forudgående, skriftlig accept fra Videoservice, og selv hvor kredit er accepteret, kan Videoservice uden begrundelse ændre dette til forudbetaling.
 2. Efter forfald forrentes Videoservice  krav iht. Rentelovens § 5 svarende til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8,00 procent. Kunden kan ikke modregne i Videoservice  betalingskrav, og reklamation over forsinkelse, mangler mv. fritager ikke Kunden fra betaling ved forfald. Videoservice kan kræve godtgørelse for udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Kundens pligt til at betale rettidigt består, selv om Kunden reklamerer, alternativt skal Kunden deponere købesummen ved reklamation. Kunden er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Kunden er ikke berettiget til at modregne. Skal betaling præsteres i rater, forfalder den fulde restgæld til indfrielse, såfremt Kunden helt eller delvist er i mora med en rate.
 3. Såfremt Kunden ikke betaler rettidigt, eller Videoservice ikke modtager tilfredsstillende kreditoplysninger om Kunden, er Videoservice berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Videoservice fastsat frist, er Videoservice berettiget til at hæve aftalen.
 4. I tilfælde af, at Videoservice vælger at hæve aftalen som følge af Kundens misligholdelse, er Videoservice som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30 % af den aftalte pris for ydelserne, medmindre større skade er lidt.
 5. Videoservice er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel mellem to danske virksomheder. For produkter omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel, er Kunden pligtig til at svare moms efter de til enhver tid gældende regler, hvorfor Videoservice ikke opkræver moms for disse produkter. De omfattede produkter fremgår tydeligt og separat på Videoservice  faktura til Kunden med påtegning om "omvendt betalingspligt, Kunden afregner momsen" eller tilsvarende. Omvendt betalingspligt for moms omfatter mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet pc'er og bærbare computere. Såfremt det efterfølgende skulle visse sig, at de solgte produkter ikke er omfattet af omvendt betalingspligt, forbeholder Videoservice sig ret til at efteropkræve moms på solgte produkter. Kunden indestår overfor Videoservice for, at momsen afregnes efter gældende regler.


7. Ejendomsforbehold

 1. Videoservice beholder ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket. Så længe fuld betaling ikke er sket, må Kunden ikke afhænde, udleje eller pantsætte det leverede, der ej heller må flyttes uden for Danmarks grænser. Ved tilbagetagelse skal Kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Videoservice måtte blive påført.


8. Reklamation, returnering og mangler

 1. Videoservice giver ingen garanti i forhold til den solgte vare, som Kunden straks skal undersøge ved modtagelsen. Det leverede er alene undergivet Videoservice  underleverandørers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. Reklamation over mangler skal ske straks og senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret og senest 12 måneder efter levering. Reklamation skal ske skriftligt og med begrundelse og dokumentation. Ved for sen eller mangelfuld reklamation bortfalder Kundens krav mod 3A-it. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser mv.
 2. Forkert anvendelse, tilsidesættelse af brugsanvisninger og retningslinjer fra Videoservice eller Videoservices leverandører, udgør ikke en mangel, og mangelskrav bortfalder ved udførte ændringer eller fejlindgreb i varen.
 3. Ved mangler kan Videoservice enten omlevere eller afhjælpe. Sker det inden for rimelig tid, bortfalder Kundens ret til at hæve eller rejse betalingskrav mod Videoservice.  Videoservice er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer i overensstemmelse med dette punkt.
 4. Konstaterer Videoservice  at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Videoservice berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Videoservice i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Kunden alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag. Er en reklamation uberettiget, kan Videoservice fakturere Kunden for omkostninger til undersøgelse, omlevering og/eller afhjælpning.
 5. Varer kan returneres senest 8 dage efter levering, hvis Kunden ikke er tilfreds med det leverede og på betingelse af, at a) varerne er ubeskadigede, ubrugte og i ubrudt originalemballage og b) returneringen sker for Kundens regning og risiko.
 6. Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Videoservices salgsafdeling. Af returaftalen fremgår, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres Kunden. Kunden forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, som returneres. Videoservice forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Kundens regning og risiko.
 7. Kunden kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.


9. Særligt om software

 1. For software gælder særlige betingelser, som kan rekvireres hos Videoservice. Bortset fra en ikke-eksklusiv brugsret, opnår Kunden ikke ejendoms- eller ophavsret til softwaren.
 2. Videoservice er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.


10. Produktansvar

 1. Videoservice er ikke ansvarlig for person-, tings- og bygningsskade forårsaget af den solgte vare, eller for skade på produkter, hvori Videoservice  vare indgår, medmindre Videoservice har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, jf. desuden ansvarsbegrænsningen i pkt. 11.


11. Ansvarsbegrænsning

 1. Videoservice er ikke ansvarlig for indirekte tab, f.eks. tabt avance, goodwill, produktionstab, tab af data, leverandørfejl eller -svigt. Krav mod Videoservice  eksempelvis pga. fejl, mangler, forsinkelse, og produktansvar, kræver under alle omstændigheder, at Videoservice har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 2. Købe- eller erstatningsretlige krav mod Videoservice kan maksimalt udgøre 25 % af det beløb, Kunden har betalt for den vare, kravet angår. Ved produktansvar er Videoservices krav maksimeret til kr. 250.000 eller det beløb, Videoservice kan kræve dækket via en eventuel produktansvarsforsikring.
 3. Videoservice er ikke ansvarlig for tingsskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Videoservice er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Kunden, og hvori Videoservice  produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Kundens produkter indgår. Videoservice fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar som mellemhandler. I den udstrækning Videoservice måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Videoservice skadesløs i samme omfang, som Videoservices ansvar er begrænset.


12. Tvister

 1. Tvister mellem Kunden og Videoservice afgøres efter dansk ret ved Videoservices hjemting. Videoservice kan dog vælge at anlægge sag ved Kundens hjemting.